Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, παρακαλούµε, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια µας να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και την ιστοσελίδα www.greektravelerstours.gr .

1) Διοργανωτής - Τουριστικός Οργανισμός

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE” και το διακριτικό τίτλο “GREEK TRAVELERS”, με έδρα το Παλαιό Φάληρο, οδός Αλκυόνης 55, αριθμό MH.T.E 0261Ε70000758901, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2111836166 και email greektravelerstours@gmail.com, στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση οργανωμένων ταξιδιών.

2) Γενικά

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα του έκαστου ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου των τιμών τους, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη.

3) Εγγραφές - Κρατήσεις - Συμμετοχή στα οργανωμένα ταξίδια

Οι εγγραφές γίνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): Πρώτον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, εντός 24-48 ωρών, και δευτερον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στο ανωτέρω έμβασμα της προκαταβολής ο προορισμός, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, το όνομα σας και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής και δεν γίνεται αποδοχή των όρων δεν υποχρεώνουν τον Τουριστικό Οργανισμό να πραγματοποιεί κρατήσεις. 

Για να πραγματοποιηθεί η κράτηση θα πρέπει να αποσταλεί πεντακάθαρη φωτοτυπία/φωτογραφία του διαβατηρίου µέσω email. Παρακαλούµε όπως ελέγξετε το διαβατήριο σας καθώς ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόµατος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών. Τέλος, το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 30-20-15 (ανάλογα το ταξίδι) ηµέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο δίνει το δικαίωµα στον Τουριστικό Οργανισμό να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

4) Τιμές - Επιβαρύνσεις

Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας στο εκάστοτε ταξίδι. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα ανακοίνωσης του ταξιδιού, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Η LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι παραπάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι και 15 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι ακόλουθοι λόγοι: 1) Αύξηση αεροπορικών ναύλων, επίναυλων καυσίµων, τελών, φόρων 2) Αισθητή αύξηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε σχέση µε το ευρώ. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης, εντός δύο ηµερών από την ειδοποίησή του, µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήµατα που έχει καταβάλει ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης αξίας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. 

Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.

Οι τιµές για τους φόρους και τις βίζες έχουν υπολογιστεί µε βάση τα δεδοµένα που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµοκαταλόγου και µπορεί να τροποποιηθούν µέχρι την πραγµατοποίηση της εκδροµής.

O Τουριστικός Οργανισμός έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

5) Υποχρεώσεις - Ευθύνες της LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE

Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες, όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως καιρικές συνθήκες, επιδηµίες, πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, πολέμων και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις πτήσεων και δρομολογημένων μεταφορικών μέσων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων.

Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Επίσης ο Τουριστικός Οργανισμός δε φέρει ουδεµία ευθύνη σε περιπτώσεις όπως: η κλοπή, η απώλεια, η φθορά αποσκευών και διαφόρων αντικειµένων, η απώλεια χρηµάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών κλπ. Φυσικά, η LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE για την αντιµετώπιση των ως άνω περιπτώσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στον συνοδό και στο γραφείο µας.

Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων, για τον οποίο θα ενηµερωθείτε από το προγράµµα του κάθε ταξιδιού και το email με τη διαδικασία συμμετοχής. Εφ’ όσον ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, ο Τουριστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει, και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωµένου ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό και να προτείνει τυχόν εναλλακτικές λύσεις ταξιδιών. Αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση ο Τουριστικός Οργανισμός θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό χωρίς καµία άλλη υποχρέωση προς τον πελάτη.

O Τουριστικός Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές δραστηριότητες διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.

Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού πριν η κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους.

6) Υποχρεώσεις - Ευθύνες των ταξιδιωτών

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που δηµιουργεί, δίνει το δικαίωµα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στον Τουριστικό Οργανισμό να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Οι πελάτες/ταξιδιώτες αναμένεται να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες, οδηγίες και ενδείξεις που ορίζονται από τον Τουριστικό Οργανισμό και τυχόν διορισμένους αρχηγούς ή οδηγούς ταξιδιού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση ο Τουριστικός Οργανισμός μπορεί να οδηγήσει σε άμεση απόρριψη/ακύρωση από το ταξίδι χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Επίσης η ενοχλητική συμπεριφορά ή ασέβεια προς άλλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διοργανωτών, των συναδέλφων πελατών/ταξιδιωτών, των αρχηγών, των οδηγών ή των κατοίκων της περιοχής, δεν θα γίνει ανεκτή και μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή από το ταξίδι. Τέλος, ο Τουριστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του πελάτη/ταξιδιώτη στο ταξίδι εάν δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η απόφαση για τον τερματισμό της συμμετοχής ενός ταξιδιώτη είναι στην αποκλειστική κρίση του Τουριστικoύ Οργανισμού.

Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών µετά από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου µε λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες για τις χώρες εντός Σένγκεν πρέπει να έχουν έκδοση την τελευταία 15ετία. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ταξίδια είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ισχύ και εγκυρότητα, την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές. Οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άδειας παραµονής, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών. 

Ο Τουριστικός Οργανισμόςπαρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω όµως των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων ο πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα φάρµακα που θα πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας (άτοµα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας), θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά τομ Τουριστικό Οργανισμό και να λαµβάνουν την σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν.  Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζουν δηλώσουν συµµετοχή σε οργανωµένο ταξίδι και δεν έχουν ενηµερώσει τον Τουριστικό Οργανισμό για το υφιστάµενο πρόβληµα υγείας τους, η LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού. Η LES GREEK TRAVELERS TOURS IKE δεν φέρει επίσης ουδεµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός τέτοιου συµβάντος ο Τουριστικός Οργανισμός θα συµπαρασταθεί στον παθόντα κατά το µέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου. Επειδή δε η εκδροµή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι του Τουριστικού Οργανισμού στην περιοχή (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κλπ.) δεν δύνανται να παραµένουν πέραν των εύλογων ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα οµαλής συνέχισης του προγράµµατος των υπολοίπων µελών της οµάδας – µαζί µε τον παθόντα κατά την περίθαλψη, νοσηλεία κλπ., αυτού. Ο Τουριστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το ταξίδι ενός ταξιδιώτη και να φροντίσει για την µετάβασή του στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή η δική του ή των λοιπών εκδροµέων. Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον πελάτη – ταξιδιώτη.

Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.

Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόµενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόµενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτοµο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο µας για την καταβολή τους. Η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν όρους ακύρωσης. 

Τέλος στα αεροδρόµια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά πριν την αναχώρησή σας, εκτός αν ενημερωθείτε διαφορετικά από το γραφείο ή τον συνοδό – αρχηγό.

7) Ξενοδοχεία - Καταλύματα

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων και εξαρτάται απο τον προορισμό φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00 – 16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 – 12.00 της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε ξενοδοχείου). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.

8) Αποσκευές

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσο και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

Στα αεροπορικά ταξίδια, όταν και αν επιτρέπεται 1 παραδοτέα αποσκευή ανά επιβάτη το μέγιστο συνήθως βάρος είναι τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και βάρους 8-10 κιλών. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

9) Ασφάλιση

Ο Τουριστικός Οργανισμός έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. 

10) Covid 19

Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου “ταξιδιωτικού πακέτου”, σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα

11) Πρόγραμμα Εκδρομής

O Τουριστικός Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εκτέλεση των προγραµµάτων των ταξιδιών. Παρ’ όλα αυτά, και επειδή από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των προγραμμάτων και µέχρι την πραγµατοποίηση της εκδροµής είναι πιθανόν να επέλθουν αλλαγές τις οποίες ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι δυνατόν να ελέγξει. Κάποιες λεπτοµέρειες µπορεί να µη συµφωνούν απολύτως µε τα αναγραφόµενα κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της εκδροµής (π.χ. µη λειτουργία ενός µουσείου ή άλλου αξιοθέατου, τεχνικά προβλήµατα σε ανέσεις και εξοπλισµό ξενοδοχείων κλπ.). Ο Τουριστικός Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβληµένη τη διαφοροποίηση του προγράµµατος πριν από την αναχώρηση ή και κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Πριν από την αναχώρηση Τουριστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα του ταξιδιού εξαιτίας αστάθµητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις δροµολογίων των µεταφορικών µέσων, αλλαγές κατηγορίας ξενοδοχείων λόγω προβληµάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή µη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των ξενοδοχείων, ή ακόµη και λόγω έκτακτων γεγονότων που διαδραµατίζονται στη χώρα όπου γίνεται το ταξίδι. Τέτοια γεγονότα είναι, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδηµίες, πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεµος ή απειλή πολέµου, αεροπειρατείες, τροµοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης / ταξιδιώτης έχει 3 εναλλακτικές λύσεις: 1) Να δεχθεί την αλλαγή. 2) Να αγοράσει άλλη εκδροµή µας µε την ίδια τιµή πώλησης ή φθηνότερη, όπου θα του επιστραφεί η διαφορά της τιµής ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιµής. 3) Να ακυρώσει το ταξίδι του µε ταυτόχρονη επιστροφή όλου του χρηµατικού ποσού που έχει καταβάλλει, αφαιρουµένων των διαχειριστικών εξόδων, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον όρο περί ακυρώσεων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωµα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραµµα του ταξιδιού όταν πρόκειται να αντιµετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δροµολογίων µεταφορικών µέσων ή ακόµη και γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεµος, πραξικόπηµα, σεισµός κ.α. ). Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, µεταφορές κ.α.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τους.

12) Ακυρώσεις

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως (με email) προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται  στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

Για ταξίδια στο εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο)

Έως και 3 μήνες πριν από την αναχώρηση: 100 € κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
Από 3 μήνες έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Από 44 έως και 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

*Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων τα ακυρωτικά είναι στο 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική και αναφέρεται στο πρόγραμμα του ταξιδιού η το email με τη διαδικασία συμμετοχής.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.